•  
   
  Vlerat tek të cilat besojmë:


  • Cilësia në çdo iniciativë akademik
  • Integriteti dhe korrektësia organizative
  • Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja
  në vendimarrje
  • Vullnetarizmi dhe përgjegjshmëria
  në arritjen e standarteve arsimore
  • Pergjegjshmeri dhe liri akademike.
   
  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  
  6000 Studentë nuk mund të gabojnë!
   
  Viti 2002 shënon vitin e hapjes së
  degës së parë për laburant dentarë,
  me vetëm 100 studentë të stomatologjisë.
  Sot numërohen mbi  6000 studentë
  aktual që janë duke ndjekur studimet,
  shifra të cilat dëshmojnë nga viti në vit
  rritjen e cilësisë dhe arritjeve në
  Albanian University.
                                Më shumë

   

   

  6000 STUDENTE
 •  
  Bursat
   
  Promovimi dhe nxitja e studentёve
  mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e
  Albanian University duke synuar
  tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat,
  në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme
  nё fushёn e politikёs, arsimit,
  mjekёsisё, arkitekturёs, drejtёsisë,
  financёs, psikologjisё, shkencave
  tё komunikimit.

                                Më shumë

  BURSAT
 •  
  Politikat e "Albanian University"
   
  Një vënd themelor në politikat e
  Albanian University, zë edhe
  dhënia e përparësisë së punësimit
  në strukturat e tij, të studentëve
  të ekselencës dhe atyre me prirje
  lidershipi.
                                Më shumë

   

  POLITIKAT E AU
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

Doktoratura

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË: SHKENCA FARMACEUTIKE

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË:
Shkenca Farmaceutike

Programi i studimeve të doktoratës në Shkencat Farmaceutike i ofruar nga Albanian University është një program studimi i ciklit të tretë, me karakter plotësisht akademik, që ka në bazë kërkimin shkencor dhe veprimtari krijuese. Programet e studimit të doktoratës realizojnë formimin e doktorantëve, duke u dhënë atyre një kulturë në fushën përkatëse në kuadër të një projekti shkencor koherent, që ka për qëllim përgatitjen e tyre shkencore dhe profesionale përmes punës kërkimore shkencore.
Programi i studimit i doktoratës ka si objektiv të ngrejë në mënyrë të vazhdueshme nivelin teorik dhe të nxisë punën në grup e studentëve. Objektivi i mësipërm realizohet nëpërmjet: ngritjes së vazhdueshme të kërkimit shkencor i cili ndihmon në aftësimin e studentit për të përfunduar me sukses programin e studimit: ofrimit të mundësisë studentëve për të marrë pjesë në në aktivitete të ndryshme kërkimore të lidhura ngushtë me fushën specifike në të cilën ndjekin, studimet e doktoratës të cilat e ndihmojnë të aftësohet për përvetësimin e metodologjive të kërkimit për veprimtari krijuese të pavarura si: artikuj shkencorë, prezantime, qasje standarde për referenca, bibliografi, indekse dhe të shkruarit e përmbajtjes si bazë për përpunimin e tezës së doktoratës; aktivizimin e studenteve doktorante ne punë te pavarur në laborator.
Ky program zgjat tre vite akademike dhe përfshin 60 kredite për studime të organizuara teorike. Nëpërmjet këtij program studimi doktorantët arrijnë të përsosin aftësitë e tyre studimore e kërkimore shkencore në fushën e Shkencave Farmaceutike.


Programi i studimit të doktoratës në Shkencat Farmaceutike ka si objektiv:
• Të zhvillojë aftësinë për të drejtuar studime dhe kërkime të avancuara në
mënyrë të pavarur ne lamine e shkencave farmaceutike;
• të pajisë pjesëmarrësit me metodologji shumë të avancuara në fushën e studimeve ne Shkencat Farmaceutike;
• kjo paketë tërësore njohurish synon të ndihmojë në procesin e njehsimit te programeve të doktoraturave me ato te vendeve te europes perendimore;
• njohja me modelet dhe vizionet bashkohore mbi pozicionimin e farmacistit ne kontekstin e globalizimit dhe integrimit europian;
• t’i profilizojë doktorantet në drejtime të veçanta studimesh te cilat do te ndikojne ne rritjen e rolit te farmacistit ne mjedisin e personelit shendetesor, ne shoqeri dhe ne edukimin e popullates per perdorimin racional te barnave.

Për përmbushjen e objektivave të sipërpërmendur, Departamenti i Farmacise ne “Albanian University” ka tashmë një staf të konsoliduar me grada dhe tituj shkencorë si dhe një infrastrukturë laboratorike dhe bibliografike bashkekohore qe perdoret ne fushen e studimeve ne shkencat farmaceutike.
Stafi akademik i departamentit do te mbuloje 60 % te realizimit te programit te doktoratures, kurse pjesa tjeter do te mbulohet nga stafi akademik i Universitetit te Palermos, me te cilin Albanian University ka lidhur nje marreveshje.
Nëpërmjet studimeve të organizuara teorike do te zhvillohet tek doktorantët të menduarit kritiko - analitik dhe interpretues i dukurive qe do te hasen gjate studimeve te tematikave të ndryshme në fushën e shkencave farmaceutike, tematika të cilat do të përbëjnë dhe argumentet e projekteve kërkimore shkencore që do të zhvillohen nga studentët doktorantë.
Ky program studimi përgatit shkencëtarë, të aftë për të konceptuar, organizuar, planifikuar dhe drejtuar studime e hulumtime, kërkimore-shkencore të nivelit bashkëkohor ne fushat e ndryshme te shkencave farmaceutike.
Për realizimin me standarde të larta të kësaj nisme akademike nga Institucioni ynë, janë studiuar në plane programe të studimeve të ciklit të tretë në “Shkenca Farmaceutike“ të ofruara nga universitete të njohura perëndimore, si dhe atyre te Shteteve te Bashkuara të Amerikës.
Pas përfundimit të këtij programi, studentët do të kenë mundësi të ndjekin karrierën në këto disiplina:
• Pedagog në disiplina të ndryshme të shkencave farmaceutike;
• specialist ne sektorin e farmakovigjilences;
• specialist i fushës analitike në Qëndrën Kombëtare të Kontrollit të Barnave;
• hartues programesh dhe projektesh mësimore dhe studimore në Shkencat Farmaceutike;
• farmacist klinik ne spitale te ndryshem;
• studiues dhe kërkues në sektorin shkencor ne fushën e prodhimit dhe te vleresimit te produkteve te ndryshme farmaceutike.

Programi i studimit i Doktoratures ne Shkenca Farmaceutike

Kursi

ECTS

1

Metoda e Kerkimit Shkencor ne Shkenca Farmaceutike

11

2

Farmakologji

14

3

Kimi Mjekesore e Avancuar

12

4

Farmaci Klinike dhe Farmakoterapi

12

5

Kujdes Farmaceutik

11

Total

60

 

Aplikimi per Studimet Doktorale në
Shkenca Farmaceutike
Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
Kerkesa të domosdoshme:
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme (Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per kete program doktorature mund te aplikojne studentë që janë diplomuar në programin e studimit në Farmaci. Listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar ). Pranohen kandidatë me mesataren e shkollës së lartë mbi 8;

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin ndërkombëtar, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Në shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse;

• formati i Aplikimit (i cili plotësohet pranë zyrës së regjistrimeve);
• 3 fotografi me format pasaporte.

Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti ploteson kriteret e domosdoshme te permendura me lart, ai duhet të dorezojë edhe dokumentacionin e aplikimit për doktorature që përmban:

• Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktoral (formatin mund të terhiqet pranë departamentit të farmacisë);

• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka. (do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);

• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;

• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.


Procedurat e pranimit
Pranimi i dokumentacionit:

• Dokumentet për konkurrim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve.
• Dokumentet për konkurrim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës.
• Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi.

Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza.

Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën Komisioni studjon dosjet e kandidatëve dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim. Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm i cili ndërtohet duke vlerësuar me 20 pikë projektin e dizertacionit dhe rëndësinë që mbart tema për nevojat studimore n ë vend, 20 pikë mesataren e studimeve dhe vlerësimin e rekomandimeve dhe 20 pikë nivelin e punimeve shkencore të kryera më parë, eksperiencën profesionale dhe vlerësimin e qëllimit të studimeve të doktoraturës në lidhje me karrierën profesionale të kandidatit.

Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike në fushën përkatëse. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.


Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.

Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral.

Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit.

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e rregjistrimit.

Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të rregjistrimit.

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË: “ARKITEKTURA, ENERGJIA DHE ZHVILLIMI I TERRITORIT”

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË:
“ARKITEKTURA, ENERGJIA DHE ZHVILLIMI I TERRITORIT”

Doktoratura në fakultetin e arkitekturës dhe inxhinierive synon të krijojë figurën profesionale të kualifikuar me kompetenca specifike në fushën e arkitekturës dhe strategjitë bashkëkohore të energjisë së rinovueshme, integrimin dhe përdorimin e saj në hapësirën urbane dhe në arkitekturë. Doktoratura propozon, në procesin e realizimit të saj, mjetet dhe metodat per kerkimin, kontrollin e procesit të planifikimit dinamik të territorit, përcaktimin e standarteve të menaxhimit të burimeve të energjisë së rinovueshme duke përvetsuar në të njëjtën kohë strategjitë e kursimit dhe përshtatshmërinë mjedisore. Doktoratura është bazuar në qasje ndërdisiplinore, brenda disa fushave të ndryshme në sektorin e energjisë se rinovueshme.
Ky program studimi nxit aktivitete të kërkimit shkencor mbi energjinë e rinovueshme të karakterizuara nga: ndërtimi i sektorit të energjisë; përmirësimi i cilësisë së jetës; qëndrueshmëria; inkurajimi për eficencë enegjitike dhe perdorimi i arsyeshëm të energjisë; promovimin e burimeve të energjisë së rinovueshme në format e saj.

Në përfundim të ciklit të tretë të studimeve doktorantët:
• Arrijnë të kenë aftësitë e tyre studimore dhe kërkimore shkencore në projektimin e impianteve për prodhimin e energjisë së rinovueshme;
• përfaqësojnë figurën profesionale me njohuri të niveleve ndërkombetare si “projektues”, “studiuese i impaktit ambiental”, “menaxhues i integrimit në arkitekturë dhe transport” për energjinë e rinovueshme;
• kontrollojnë dhe menaxhojnë eficiencën energjitike të ndërtesave;
• përdorin njohuri dhe mjete të përshtatshme për planifikimin energjitik dhe mbrojtjen e mjedisit;
• pajisen me njohuritë dhe legjislacionin evropjan mbi strategjitë për investime në teknologji të reja për eficiencën energjitike;

Pas përfundimit të këtij programi, doktorantët do të kenë mundësi të aktivizohen si profesionistë në veprimtaritë:
• Projektues i impianteve fotovoltaike për prodhimin e energjisë;
• analist, studiues, specialist në fushën e energjisë së rinovueshme;
• certifikues energjitik dhe ekspert i materiale inovative në procesin ndërtues;
• ekspert për përfitimin e burimeve financiare të Bashkimit Evropjan mbi realizimin dhe përdorimin e energjisë së rinovueshme.

Programi i studimit i Doktoratures ne Arkitekture ,

Energji dhe Zhvillimi i Territorit

Kursi

ECTS

1

Metodat e Kerkimit Shkencor ne Shkencat e Aplikuara

8

2

Eficenca Energjitike e Ndertesave dhe Qendrueshmeria

9

3

Projektimi dhe Realizimi i Impiantit Fotovoltaik

9

4

Prodhimi Potencial i Energjise se Rinovueshme  ,

8

Karakteristikat dhe Perspektiva e Zhvillimit

5

Metodat dhe Mjetet per Menaxhimin e Teknologjise

9

se re te ndertimit te arkitektures energjitike dhe 

Ekologjikisht te Qendrueshme

6

LCA( Life Cycle Assesment), Analiza dhe Cikli i VLeresimit te Impaktit Ambiental

9

7

Menaxhimi Ambiental dhe Qendrueshmeria

8

Total

60

 


Aplikimi per Studimet Doktorale në
“ARKITEKTURA, ENERGJIA DHE ZHVILLIMI I TERRITORIT”
Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
Kerkesa te domosdoshme:
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme. ( Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per kete program doktorature mund te aplikojne studentë që janë diplomuar në programet e Arkitekturës dhe Inxhinjerive;

• listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar). Pranohen kandidatë me mesataren e diplomës së fundit universitare (diplomë e integruar e nivelit të dytë ose master i shkencave) mbi 8
(tetë);

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin internacional, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht;
• formati i Aplikimit ( i cili plotesohet prane zyres se regjistrimeve);
• 3 fotografi me format pasaporte.


Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti plotëson kriteret e domosdoshme të përmendura më lart, ai duhet të dorëzojë edhe dokumentacionin e aplikimit për doktoraturë që përmban:

• Projekt kërkimor shkencor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale;

Përshkrimi i projekt propozimit të jetë i prezantuar në format A4 , jo më shumë se 5 fletë ku të jenë të përcaktuara:

- Tema që propozon brenda fushës së doktoraturës;
- Metodologjia e realizimit;
- Literatura e konsultuar.

• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka (do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);

• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;

• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.

Procedurat e pranimit
Pranimi i dokumentacionit:

Dokumentat për konkurrim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve;

Dokumentat për konkurrim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës;

Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi;

Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza.
Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën Komisioni studjon dosjet e kandidatëve dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim.

Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm:

- 20 pikë mesatarja e notave ( 1 pike eshte e barazvelefshme me 0.1 pike te mesatares, psh mesatarja 8.3 me këtë ndarje vlerësohet me 3 pikë në 20 pikëshin e përcaktuar);

- 20 pikë kualifikimet (specializime, botime ne fushën e doktoraturës, të paturit apo jo të statusit të pedagogut të brendshëm apo të jashtëm në institucione të ndryshme të arsimit të lartë);

- 20 pikë vlerësim paraprak i kërkimit shkencor që do të zhvillojë gjatë doktoraturës.

Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.

Faza e intervistës vlerësohet 5 pikë për origjinalitetin e temës, 5 pikë për metodologjinë e realizimit të projektit, 25 pikë njohuritë mbi fushën, 5 pikë referencat e përdorura në fushën e kërkimit.

Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.

Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral;

Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit;

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e rregjistrimit;

Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të rregjistrimit.

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË: FINANCE

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË:
FINANCE

Programi i Studimit të Ciklit të Tretë, Doktoraturë në Financë, do të ofrohet nga Albanian University, Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti Financë - Bankë, në vijim të përmbushjes së kuadrit të plotë mësimor në të tre ciklet e studimit të lartë, sipas sistemit të Bolonjës.
Ky cikël i tretë i studimit, i krijon mundësi studentëve të vetë Universitetit, por jo vetëm, të thellojnë formimin e tyre akademik dhe shkencor. Programi i Doktoraturës në Financë është një vijueshmëri e ciklit të parë e të dytë, në Financë-Bankë.
Programi i Doktoraturës i trajnon studentët në elementet e kërkimit të mirëfilltë shkencor duke u krijuar mundësi të zhvillimit të shprehive në:
 metodat e kërkimit shkencor në financë, modelimit matematikor, dhe metodave moderne empirike të kërkimit;
 zhvillimin e aftësive për të analizuar çështjet nga këndvështrime te reja dhe analiza të qënësishme të problemeve të ngritura;
 aftësimin për të analizuar lirshëm çështje të ndryshme dhe për të marrë pjesë në mënyrë aktive në debatet e organizuara gjatë seminareve.

Programi i Doktoraturës është faza përmbyllëse e studimeve të nivelit universitar, i cili i cel rrugën studentëve për të vazhduar më tej me gradat shkencore, siç edhe percaktohet ne kuadrin ligjor.
Studimet e Doktoraturës kanë karakter plotësisht akademik, që kanë në bazë kërkim shkencor dhe veprimtari krijuese të pavarura. Si rrjedhojë, studimet e Doktoraturës në Financë, pranë Albanian University, synojnë që të edukojnë individë që të jenë të aftë për t’iu bashkangjitur jetës akademike në vend; të përgatisin ekspertë të fushës së Financës të aftë për të kryer kërkime shkencore në mënyrë të pavarur, profesionistë të spikatur dhe drejtues të institucioneve financiare publike ose private në vend. Gjithashtu, programi synon të përgatisë studjues të aftë, të cilët të mund të zhvillojnë analiza të thelluara shkencore të ceshtjeve dhe problematikave financiare, me qëllim ofrimin e kontributit për zhvillimin e mëtejshëm të vendit dhe ngritjen dhe përmirësimin e programeve të arsimit të lartë në vendin tonë.

Programi i studimit i Doktoratures ne Finance

Kursi

ECTS

1

Metodologji dhe Metoda Kerkimi

7

2

Metoda Kerkimore ne Finance

9

3

Teoria e Finances

9

4

Raportimi Financiar

8

5

Financimi I Mikro dhe Makrostrukturave te Tregut

9

6

Teoria e Riskut

9

7

Sistemet e Informacionit

9

Total

60

 

Aplikimi per Studimet Doktorale në
Financë
Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
Kerkesa të domosdoshme:
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme( Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per kete program doktorature mund te aplikojne studentë që janë diplomuar në programet Finance – Banke, Finance dhe Kontabilitet, Manaxhim/ Informatike Ekonomike pranë të gjitha universiteteve vendase dhe të huaja;

• listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar) Pranohen kandidatë me mesataren e ciklit te dytë te studimit mbi 8;

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin ndërkombëtare, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Në shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse;

• formati i Aplikimit ( i cili plotesohet prane zyres se regjistrimeve);
• 3 fotografi me format pasaporte.


Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti ploteson kriteret e domosdoshme te permendura me lart, ai duhet te dorezoje edhe dokumentacionin e aplikimit për doktorature qe permban:

• Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale;

Projekti i doktoratures duhet te kete kete informacion

1. Titulli i temes
2. Fokusi
2.1 Qëllimi
2.2 Objektivat
3. Konteksti
4. Literatura në përdorim
4.1 Struktura konceptuale dhe teorike
4.2 Literatura specifike mbi objektin e studimit
5. Metodologjia e studimit
5.1 Filozofia e kërkimit
5.2 Modeli i kërkimit
5.3 Metoda e kërkimit
5.4 Baza e të dhënave
5.5 Analiza e të dhënave
6. Konsiderata etike
7. Referenca

• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka (do të shërbejë që komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);

• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• Dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;


• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.

 

Procedurat e pranimit
Pranimi i dokumentacionit

• Dokumentet për konkurrim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve;
• Dokumentet për konkurrim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës;
• Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi.

Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza.
Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën Komisioni studjon dosjet e kandidatëve dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim. Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.

Dosja e kandidatit:
20 pike - Projekt kerkimor i temes qe kandidati pretendon te pergatise gjate studimeve doktorale.
5 pike - nje kampion nga nje pune me shkrim e kryer me pare.
5 pike - liste botimesh shkencore.
5 pike - deshmi te kualifikimeve ose veprimtarive te tjera shkencore, brenda ose jashte vendit, nese ka.
20 pike – mesatares se ciklit të dytë të studimeve.
5 pike - vertetim nese kandidati zoteron statusin e pedagogut, te brendshem apo te jashtem ne Institucione te arsimit te larte.

Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike në fushën përkatëse. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.


Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.

Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral.

Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit.

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e rregjistrimit.

Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të rregjistrimit.

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË :“E DREJTË DHE PROCEDURË PENALE”

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS 

“E DREJTË DHE PROCEDURË PENALE”


Programi i studimeve të doktoraturës në “E drejtë dhe procedurë penale” i ofruar nga Albanian University është një program i ciklit të tretë të studimeve, i cili zgjat tre vite akademike. Studimet e organizuara teorike, të cilat kompletojnë formimin shkencor dhe metodologjik në fushën e së drejtës dhe procedurës penale të juristit me profil penal, përfshijnë 60 kredite. Studimet e doktoraturës kanë karakter plotësisht akademik dhe ngrihen mbi veprimtarinë kërkimore - shkencore, në përputhje edhe me nevojat dhe zhvillimet e kohës në vendin tonë.
E drejta penale ka marrë në ditët e sotme një rëndësi gjithnjë e më të madhe për vendin tonë në kuadër të objektivave të vendosura për anëtarësimin në Bashkimin Europian, ashtu dhe për arenën ndërkombëtare ku terrorizmi dhe krimi i organizuar përbëjnë shqetësimin kryesor.
Përqasja progresive e legjislacionit vendas penal (material dhe procedurial) me atë evropian dhe ndërkombëtar ka bërë të nevojshme ngritjen e bazës teorike në një nivel më të lartë shkencor, nëpërmjet njohjes së sistemeve juridike në planin krahasues dhe metodave teknike më të avancuara të kërkimit të burimeve. 
Objektivi që ka shoqëruar punën për strukturimin e programit të doktoraturës është ngritja e bazës teorike në një nivel më të lartë shkencor si nëpërmjet kurseve që do të zhvillohen vitin e parë akademik, ku kontributi dhe angazhimi i tyre përqëndrohet në përvetësimin dhe analizën e komentarëve të doktrinës dhe jurisprudencës, ashtu edhe nëpërmjet rezultateve të arrira nga studentët në lidhje me sistemin penal në punimet e tezave të doktoraturës. 
Puna kërkimore shkencore do të pasqyrohet në bibliografinë e studimeve të thelluara dogmatike (teorike) si me karakter të përgjithshëm penal ashtu edhe në bibliografinë e studimeve që do të kenë lidhje me punimin e dezertacionit final të studentit doktorant.
Duke synuar rritjen akademike të studentit në drejtim të analizës të tematikave të veçanta, që janë objekt i kontrasteve në trajtimin doktrinar, do të kërkohet pozicionimi i motivuar i tij. Për më tepër nëpërmjet temave të trajtuara dhe nivelit të punës shkencore do të mund të influencohet në forcimin e lidhjes midis fenomeneve kriminale dhe drejtimeve të tjera të studimit të tyre siç janë e drejta penitenciare, kriminologjia, studimet e krahasuara, mjekësia ligjore apo psikologjia gjyqësore (drejtime të përhershme të studimeve penale).
Në përfundim çdo student do të jetë i angazhuar në studime të kësaj fushe, në spektrin vertikal. Kërkimi shkencor i shoqëruar me pjesëmarrjen në debate mbi problematika specifike, punime mbi artikuj shkencor apo aktivitete shkencore gjatë viteve të para të studimeve përgatisin doktorantin në plotësimin e kërkesave që duhet të plotësojnë punimi monografik i tij me objekt një temë specifike të profilit.


Me dijet e marra gjatë këtij program, studenti do të jetë i aftë:
• t’i përgjigjet një larmie të nevojave më aktuale akademike në vend;
• të drejtojë studime dhe kërkime të avancuara në mënyrë të pavarur;
• të profilizohet në drejtime të veçanta studimesh të krahasuara ose monografike në të drejtë penale dhe procedurë penale;
• të ofrojë përqasje ndërdisiplinore në fushën e së drejtës penale dhe të procedures penale;
• të zgjerojë horizontin e tij intelektual përmes përftimit të modeleve teorike për të studiuar dhe analizuar dhe interpretuar doktrinat e ndryshme mbi institute të së drejtës penale;
• të fitojë aftësi për të ideuar dhe hartuar me efikasitet dhe saktësi, tekste me përmbajtje juridike (material dhe/ose procedurial) në përputhje me kontekstet përkatëse;
• të përftojë aftësi interpretuese, analitike dhe kualifikimi juridik, në trajtimin e problemeve interpretuese dhe zbatuese të së drejtës;
• të zotërojë metodologjinë dhe instrumentet e nevojshëm për artikulimin e arsyetimeve juridike, për të cilat kërkohet kompetencë profesionale specifike;

Pas përfundimit të këtij programi, studentët do të kenë mundësi të ndjekin karrierën në këto disiplina:
• punonjës kërkimor në institucione apo organizma të cilat objekt të punës së tyre kërkimore kanë institute të ndryshme të së drejtës penale;
• pedagog në shkenca penale;
• hartues programesh dhe projektesh mësimore dhe studimore në shkenca penale;
• analist, studiues dhe kërkues në fushën e së drejtës dhe procedurës penale.

Programi i studimit i Doktoratures në
“E Drejte dhe Procedurë Penale”

 

Programi i studimit i Doktoratures në

“E Drejte dhe Procedurë Penale”

Nr.

Kursi

ECTS

1

Metodat e kërkimit shkencor në shkencat shoqërore

7

2

E Drejtë penale

7

3

E drejtë penale ndërkombëtare

5

4

E drejtë penale e biznesit

6

5

Kriminologji-Penologji

5

6

Procedurë penale

6

7

Politikë penale

6

8

Krimi i organizuar

6

9

Drejtësi penale për të miturit

6

10

E drejtë penitenciare

6

Total

60

 


Aplikimi për studimet doktorale në
“E DREJTË DHE PROCEDURË PENALE”


Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
Kerkesa të domosdoshme: 
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• Diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme. ( Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per kete program doktorature mund të aplikojne studentë që janë diplomuar në programet e studimit në Shkenca Juridike;

• listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar ). Pranohen kandidatë me mesataren e ciklit të dytë të studimeve mbi 8;

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin ndërkombëtar mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Në shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse;

• formati i Aplikimit ( i cili plotesohet prane zyres se regjistrimeve);
• 3 fotografi me format pasaporte.


Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti ploteson kriteret e domosdoshme te permendura me lart, ai duhet te dorezoje edhe dokumentacionin e aplikimit për doktorature qe permban

• Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale;

• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka. (Do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);

• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• Dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;

• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.

Procedurat e pranimit


1. Pranimi i dokumentacionit

• Dokumentet për konkurrim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve.
• Dokumentet për konkurrim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës.
• Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi.

Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza. Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën Komisioni studjon dosjet dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim. 
Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm i cili ndërtohet duke vlerësuar me 20 pikë projektin e dizertacionit dhe rëndësinë që mbart tema për nevojat studimore në vend, 20 pikë mesataren e studimeve dhe vlerësimin e rekomandimeve dhe 20 pikë nivelin e punimeve shkencore të kryera më parë, eksperiencën profesionale dhe vlerësimin e qëllimit të studimeve të doktoraturës në lidhje me karrierën profesionale të kandidatit.

Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike në fushën përkatëse. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.

Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.

Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral.

Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit.

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e regjistrimit.

Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të regjistrimit.

 

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË : “E DREJTË EUROPIANE TË KONTRATAVE”

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS 

“E DREJTË EUROPIANE TË KONTRATAVE”


Programi i studimeve të doktoraturës në “E drejtë europiane të kontratave” i ofruar nga Albanian University është një program studimi i ciklit të tretë, me karakter plotësisht akademik, i cili zgjat tre vite akademike dhe përfshin 60 kredite për studime të organizuara teorike. Studimet e doktoraturës të ofruara me këtë program përsosin aftësitë studimore e kërkimore shkencore të juristit me profil juridiko- civil.

Objektivi i drejtpërdrejtë i këtij programi studimi qëndron në studimin dhe ngritjen e së drejtës kontraktore në një nivel tjetër kërkimor shkencor, në atë të legjislacionit kontraktor europian.
E drejta kontraktore ka të bëjë me marrëdhëniet ekonomike dhe shoqërore midis individëve. Ajo vendos rregullat për realizimin e shkëmbimeve ekonomike dhe për organizimin e biznesit, duke luajtur në këtë mënyrë një rol vendimtar në lidhje me zhvillimin e cilido modeli shoqëror.
Europianizimi i të drejtës kontraktore është një çështje e trajtuar seriozisht nga Institucionet e Bashkimit Europian. Është pikërisht Komisioni Europian që ka hapur debatin mbi riorganizimin e acquis në fushën kontraktore duke propozuar edhe krijimin e një Kodi Evropian të kontratave. Koncepti i kodit evropian mbart me vete një domethënie të fortë politike në perspektivën e procesit të integrimit europian. 
Nevoja për riorganizim ligjor të së drejtës kontraktuale ndihet e fortë edhe në nivel kombëtar, pasi periudha në të cilën jetojmë përballet me një shpërbërje të kodeve kombëtare, si pasojë e përhapjes së normave sektoriale, rezultat i zbatimit të direktivave të Bashkimit Evropian.
Misioni i programit të studimit të doktoraturës në “E drejtë europiane të kontratave” është të përgatisë studiues dhe kërkues me njohuri e aftësi të thella studimore dhe analitike si në drejtim të kërkimit shkencor ashtu edhe në drejtim të punës akademike apo juridiko - aplikative në fushën e së drejtës civile dhe më konkretisht fushën e së drejtës kontraktore europiane.
Ky objektiv fillon të realizohet nëpërmjet aktivitetit didaktik gjatë vitit të parë i cili synon njohjen në një nivel më të avancuar me zhvillimet dhe problematikat e legjislacionit mbi kontratat e konsumatorit, kontratat tregtare, kontratat e punës, të drejtën e konkurrencës dhe të tregjeve financiare të studiuara në spektrin e ndryshimeve, të bazuara në direktivat e Bashkimit Europian.
Nëpërmjet studimeve të organizuara teorike zhvillohet tek doktorantët i menduari analitik mbi tematika të ndryshme në fushën e së drejtës europiane të kontratave, tematika të cilat do të përbëjnë dhe argumentet e projekteve kërkimore shkencore që do të zhvillohen nga studentët doktorantë.
Për realizimin me standarde të larta të kësaj nisme akademike nga Albanian University, janë studiuar në planin krahasues programe të studimeve të doktoratës në “E drejtë europiane të kontratave“ të ofruara nga universitete të njohura perëndimore.


Me dijet e marra gjatë këtij programi, studenti do të jetë i aftë:
• t’i përgjigjet një larmie të nevojave më aktuale akademike në vend;
• të drejtojë studime dhe kërkime të avancuara në mënyrë të pavarur;
• të profilizohet në drejtime të veçanta studimesh të krahasuara ose monografike në të drejtë kontraktore;
• të ofrojë përqasje ndërdisiplinore në fushën e së drejtës civile;
• të zgjerojë horizontin e tij intelektual përmes përvetësimit të modeleve teorike për të studiuar dhe interpretuar llojet e ndryshme të kontratave.
Pas përfundimit të këtij programi, studentët do të kenë mundësi të ndjekin karrierën në këto disiplina:
• punonjës kërkimor në institucione apo organizma të cilat si objekt të punës së tyre kanë kontratat e tipeve të ndryshme në nivel kombëtar dhe komunitar;
• pedagog në shkenca juridike;
• hartues programesh dhe projektesh mësimore dhe studimore në shkenca juridike;
• analist, studiues dhe kërkues në fushën e së drejtës.

Programi i studimit i Doktoratures në“ E Drejte Europiane e Kontratave”

Nr.

Kursi

ECTS

1

Metodat e kerkimit shkencor ne shkencat shoqerore

7

2

E drejta europiane e kontratave

9

3

E drejte tregtare nderkombetare

8

4

Teknike kontraktore dhe menyrat alternative te

6

zgjidhjes se mosmarrveshjeve

5

Kotratat bankare dhe financiare

6

6

Kontratat dhe konkurrenca

6

7

Kontratat e sigurimeve

6

8

Kontratat e konsumatorit

6

9

Kontratat e punes

6

Total

60

 Aplikimi per studimet doktorale në
“E DREJTË EUROPIANE TË KONTRATAVE”

 

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
Kerkesa të domosdoshme: 
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme. ( Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per kete program doktorature mund te aplikojne studentë që janë diplomuar në programet e studimit në Shkenca Juridike;

• listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar ). Pranohen kandidatë me mesataren e ciklit të dytë të studimeve mbi 8;

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin ndërkombëtar, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Në shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse;

• formati i Aplikimit (i cili plotesohet prane zyres se regjistrimeve);


• 3 fotografi me format pasaporte.


Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti ploteson kriteret e domosdoshme te permendura me lart, ai duhet te dorezoje edhe dokumentacionin e aplikimit për doktorature qe permban:

• Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale;

• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka. (do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);


• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;

• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.


Procedurat e pranimit:


Pranimi i dokumentacionit

• Dokumentet për konkurrim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve.
• Dokumentet për konkurrim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës.
• Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi.

Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza. 
Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën Komisioni studjon dosjet dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim. 
Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm i cili ndërtohet duke vlerësuar me 20 pikë projektin e dizertacionit dhe rëndësinë që mbart tema për nevojat studimore në vend, 20 pikë mesataren e studimeve dhe vlerësimin e rekomandimeve dhe 20 pikë nivelin e punimeve shkencore të kryera më parë, eksperiencën profesionale dhe vlerësimin e qëllimit të studimeve të doktoraturës në lidhje me karrierën profesionale të kandidatit.

Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike në fushën përkatëse. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.

Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.

Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral.

Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit.

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e regjistrimit.

Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të regjistrimit

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË: SHKENCA ADMINISTRATIVE

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË:

SHKENCA ADMINISTRATIVE


Programi i studimeve të doktoratës në Shkenca Administrative i ofruar nga Albanian 
University është një program studimi i ciklit të tretë, me karakter plotësisht
akademik, që ka në bazë kërkimin shkencor dhe veprimtari krijuese. Ky program
zgjat tre vite akademike dhe përfshin 60 kredite për studime të organizuara
teorike. Nëpërmjet këtij program studimi doktorantët arrijnë të përsosin aftësitë e
tyre studimore e kërkimore shkencore në fushën e Shkencave administrative.

Programi i studimit të doktoratës në Shkenca Administrative ka si objektiv:

• Të zhvillojë aftësinë për të drejtuar studime dhe kërkime të avancuara në
mënyrë të pavarur;
• të pajisë pjesëmarrësit me metodologji shumë të avancuara në fushën e
studimeve mbi Shkencat Administrative;
• kjo paketë tërësore njohurish synon të ndihmojë në procesin e integrimit
europian te funksionarëve publike dhe rritjen e kapaciteteve të tyre;
• njohja me modelet dhe vizionet bashkohore mbi pozicionimin e administratës
publike në kontekstin e globalizimit dhe integrimit europian;
• t’i profilizojë në drejtime të veçanta studimesh të krahasuara ose monografike
në Shkenca Administrative.

Për përmbushjen e objektivave të sipërpërmendur, Departamenti i Shkencave
Politiko - Administrative në Albanian University ka tashmë një staf të konsoliduar me
grada dhe tituj shkencorë si dhe një infrastrukturë teknologjike dhe bibliografike.
Nëpërmjet studimeve të organizuara teorike zhvillohet tek doktorantët të
menduarit analitik mbi tematika të ndryshme në fushën e shkencave
administrative, tematika të cilat do të përbëjnë dhe argumentet e projekteve
kërkimore shkencore që do të zhvillohen nga studentët doktorantë.

Studentët do të kenë mundësi të ndjekin karrierën në këto disiplina:

• Pedagog në Shkenca Administrative.
• hartues programesh dhe projektesh mësimore dhe studimore në Shkenca
Administratve;
• analist, studiues dhe kërkues në fushën e shkencave administrative;
• punonjës kërkimor në administratën private apo publike.

Programi i studimit i Doktoratures ne Shkenca Administrative

Kursi

ECTS

1

Metodat e Kerkimit Shkencor

7

2

E Drejte Kushtetuese e Krahasuar

5

3

Shkenca Administrative

7

4

E Drejte Administrative

5

5

Financa Publike

5

6

E Drejta e Mjedisit

5

7

Teknologjia e Informacionit ne Administraten Publike

5

8

Organizimi , Personeli dhe Kontrollet

5

9

Administrimi ne Bashkimin Europian

5

10

Sherbimet Publike

5

11

Administrimi mes Shtetit dhe Autonomive Vendore

5

Total

60


Aplikimi per Studimet Doktorale NË
SHKENCA ADMINISTRATIVE

Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
Kerkesa te domosdoshme: 
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme. ( Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per këtë program doktorature mund të aplikojnë studentë që janë diplomuar në programet – shkenca politike, ekonomik, financë, juridik, shkenca administrative, qeverisje vendore dhe lokale, administrim publik, punë sociale dhe menaxhim;

• listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar ). Pranohen kandidatë me mesataren e shkollës së lartë mbi 8 të masterit te shkencave ose diplomes se nivelit te dyte te integruar (sistemi 4 ose 5 vjeçar);

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin ndërkombëtar, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Në shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse;

• formati i Aplikimit (i cili plotesohet prane zyres se regjistrimeve); 
• 3 fotografi me format pasaporte.


Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti ploteson kriteret e domosdoshme te permendura me lart, ai duhet te dorezoje edhe dokumentacionin e aplikimit për doktorature qe permban

• Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale;

• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka (do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);

• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;


• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.

Procedurat e pranimit
Pranimi i dokumentacionit

• Dokumentet për konkurrim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve.

• Dokumentet për konkurrim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës.

• Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi.

Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza. 
Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën komisioni studjon dosjet dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim. Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.

Vlerësimi i dosjes së kandidatit për pranim në studimet e doktoraturës në Departamentin e Shkencave Politiko – Administrative:
• Mesatarja e studimeve Master – 20 pikë (Ku rritja e mesatares me 0.1 i pergjigjet rritjes se vleresimit me 1 pike, psh me mesatare 8.3 studenti merr automatikisht 3 pikë në këtë seksion);
• Eksperienca në punë (mësimdhënie në sistemin e arsimit e lartë, botime, kërkimi shkencor) – 20 pikë;
• Projekti i doktoratës (aspekt teorik-analitik, aspekt metodologjik) – 20 pikë.

Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike në fushën përkatëse. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.

Prezantimi – 30 pikë 
- Argumentimi – 10 pikë 
- aspekti teorik- 10 pikë
- metodologjia projektit doktoral -10 pikë

Motivimi – 10 pikë

- marrëdhënia me kërkimin shkencor;
- vazhdimësia e profilit studimor;
- qasja ndaj projektit doktoral; 
- si është menduar realizimi punës kërkimore shkencore.

Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.

Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral.


Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit.

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e rregjistrimit.


Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të rregjistrimit.

 

 

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË : MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË:
MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE


Programi i studimeve të doktoratës në Marrëdhënie Ndërkombëtare i ofruar nga
Albanian University është një program studimi i ciklit të tretë, me karakter plotësisht
akademik, që ka në bazë kërkimin shkencor dhe veprimtari krijuese. Ky program
zgjat tre vite akademike dhe përfshin 60 kredite për studime të organizuara
teorike. Nëpërmjet këtij program studimi doktorantët arrijnë të përsosin aftësitë e
tyre studimore e kërkimore shkencore në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare.
Programi i studimit të doktoratës në Marrëdhënie Ndërkombëtare ka si objektiv:

• Të zhvillojë aftësinë për të drejtuar studime dhe kërkime të avancuara në
mënyrë të pavarur;
• të pajisë pjesëmarrësit me metodologji shumë të avancuara në fushën e
studimeve mbi marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacinë;
• kjo paketë tërësore njohurish synon të ndihmojë në procesin e integrimit
europian të vendit dhe rritjen e kapaciteteve diplomatike të Shqipërisë;
• njohja me modelet dhe vizionet bashkohore mbi globalizimin dhe rolin që
luajnë marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacia në këtë proces;
• t’i profilizojë në drejtime të veçanta studimesh të krahasuara ose monografike
në Marrëdhënie Ndërkombëtare.

Për përmbushjen e objektivave të sipërpërmendur, Departamenti i Shkencave
Politiko - Administrative në Albanian University ka tashmë një staf të konsoliduar me
grada dhe tituj shkencorë si dhe një infrastrukturë teknologjike dhe bibliografike.
Nëpërmjet studimeve të organizuara teorike zhvillohet tek doktorantët të
menduarit analitik mbi tematika të ndryshme në fushën e Marrëdhënieve
Ndërkombëtare, tematika të cilat do të përbërjnë dhe argumentet e projekteve
kërkimore shkencore që do të zhvillohen nga studentët doktorantë.

Pas përfundimit të këtij programi, studentët do të kenë mundësi të ndjekin
karrierën në këto disiplina:

• Pedagog në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare;
• hartues programesh dhe projektesh mësimore dhe studimore në Marrëdhënie
Ndërkombëtare;
• analist, studiues dhe kërkues në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare;
• punonjës kërkimor në Institucione dhe organizata të ndryshme me karakter
kombëtar dhe ndërkombëtar.

Programi i studimit i Doktoratures ne Marredhenie Nderkombetare

Kursi

ECTS

1

Metodat e Kerkimit Shkencor

7

2

Marredhenie Nderkombetare

7

3

Analize e Politikes se Jashtme

7

4

E drejte dhe Politikat e BE-se

5

5

Gjoepolitike

4

6

Organizatat Nderkombetare dhe Nogociate

5

7

Politika te Ambientit dhe Energjise

5

8

E drejte Nderkombetare Publike

5

9

Lojra dhe stategji ekonomiko-politike

5

10

Strategji dhe Siguri

5

11

Ceshtje te Globalizimit

5

Total

60

Aplikimi per Studimet Doktorale NË
MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
Kerkesa te domosdoshme: 
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme. ( Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per këtë program doktorature mund të aplikojnë studentë që janë diplomuar në programet - Shkenca Politike, Histori, Sociologji, Juridik, Letërsi, Gjeografi, Filozofi, Gazetari.

• listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar ). Pranohen kandidatë me mesataren e shkollës së lartë mbi 8 të masterit te shkencave ose diplomes se nivelit te dyte te integruar (sistemi 4 ose vjecar);

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin internacional, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Në shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse;

• formati i Aplikimit (i cili plotesohet prane zyres se regjistrimeve);

• 3 fotografi me format pasaporte.


Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti ploteson kriteret e domosdoshme te permendura me lart, ai duhet te dorezoje edhe dokumentacionin e aplikimit për doktorature qe permban:

• Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale;

• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka (do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);

• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;


• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.

Procedurat e pranimit
Pranimi i dokumentacionit

• Dokumentet për konkurrim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve;
• Dokumentet për konkurrim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës;
• Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi.


Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza. 
Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën Komisioni studjon dosjet e kandidatëve dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim. Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.


Vlerësimi i dosjes së kandidatit për pranim në studimet e doktoraturës në Departamentin e Shkencave Politiko-Administrative:
• Mesatarja e studimeve Master – 20 pikë (Ku rritja e mesatares me 0.1 i pergjigjet rritjes se vleresimit me 1 pike, psh me mesatare 8.3 studenti merr automatikisht 3 pikë në këtë seksion);
• Eksperienca në punë (mësimdhënie në sistemin e arsimit e lartë, botime, kërkimi shkencor) – 20 pikë;
• Projekti i doktoratës (aspekt teorik-analitik, aspekt metodologjik) – 20 pikë.
Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike në fushën përkatëse. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.

1. Prezantimi – 30 pikë 
- Argumentimi – 10 pikë
- aspekti teorik- – 10 pikë
- metodologjia projektit doktoral -–10 pikë

2. Motivimi – 10 pikë 
- marrëdhënia me kërkimin shkencor
- vazhdimësia e profilit studimor
- qasja ndaj projektit doktoral 
- si është menduar realizimi punës kërkimore shkencore


Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.


Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral.

Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit.

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e rregjistrimit.

Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të rregjistrimit.

 

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË : PSIKOLOGJI KLINIKE

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË
PSIKOLOGJI KLINIKE

Përmes programit “Doktoraturë në Psikologji Klinike”, studentët do të njihen me praktikat e përditshme të kujdesit për shëndetin mendor dhe me kërkimin shkencor në këtë drejtim. Programi i studimit është i mbështetur mbi modelin e sistemeve bio-psiko-sociale të të kuptuarit të sjelljes njerëzore. 
Doktoratura në Psikologjinë Klinike i drejton studentët më shumë kah zhvillimit të aftësive kritike, të cilat zbatohen në kontekst të modelit të mësipërm sesa thjesht pajisjen me njohuri të detajuara në një drejtim të vetëm teorik. Studentët do të aftësohen për të konceptuar, organizuar, planifikuar dhe drejtuar studime e hulumtime kërkimore-shkencore e pedagogjike. 
Ky program studimi, iu ofron studentëve një shikim të detajuar të detyrave dhe aftësive klinike, të cilat janë themelet e punës së një psikologu klinik. Ai do t’iu vijë në ndihmë studentëve për të patur një të kuptuar me të thellë të çështjeve praktike të punës së një psikologu klinik. Vendet e ndryshme të punës, metodat më bashkëkohore të vlerësimit dhe trajtimit klinik, si dhe çështje ligjore dhe etike që rregullojnë profesionin e psikologut klinik do të përshkojnë në tërësi programin e studimit.
Programi i Doktoraturës në Psikologjinë Klinike i përgjigjet nevojës së psikologëve klinikë, që cilët dëshirojnë të përditësojnë aftësitë e tyre klinike si edhe atyre psikologëve klinikë, që përpiqen t’iu përshtaten nevojave dhe kërkesave në rritje te tregut. Për këtë arsye, studentët e këtij programi do të pajisen me aftësi bashkëkohore që përfshijnë metoda dhe procedura të sofistikuara, të cilat mund të integrohen në praktikën klinike pavarësisht orientimit teorik apo specialitetit. 
Qëllimet kryesore të programit Doktoraturë në Psikologjinë Klinike janë: 
• Thellimi i njohurive akademike në çështjet e psikologjisë klinike;
• zhvillimi i aftësive të duhura për të skicuar dhe përdorur kërkimin shkencor në shkencën e psikologjisë klinike;
• zhvillimi i kompetencave të nevojshme për një klinicist efektiv;
• zhvillimi i aftësive të nevojshme për t’u angazhuar në kujdesin ndaj personit në mënyrë holistike;
• përfshirja në aktivitete, të cilat promovojnë profesionalizmin dhe të mësuarit përgjatë jetës.

 

Programi i studimit i Doktoraturës në Psikologji Klinike

Kursi

ECTS

1

Metoda Sasiore në Kërkimin Shkencor

7

2

Metoda Cilësore në Kërkimin Shkencor

7

3

Analiza Statistikore e të Dhënave

7

4

Studime të thelluara në neuropsikologji

5

5

Studime të thelluara në psikofarmakologji

4

6

Psikoterapi e avancuar

6

7

Psikopatologji e avancuar

4

8

Psikoterapia e Fëmijevë dhe Adoleshentëve

4

 Kurse me Zgjedhje( zgjidhen katër nga tetë kurset e ofruara)

 

Diagnostika në Psikologjinë Klinike

4

 

Teoria dhe Praktika e Motivimit në të Mësuar

4

 

Teori Testi

4

 

Terapia Konjiktiv-bihejviorale për crregullimet e ankthit

4

 

Psikologji Klinike e Avancuar

4

 

Psikologjia e Grupit

4

 

Terapia Familjare

4

 

Trajtimi Psikologjik i Sëmundjeve

4

Total

60

 

Aplikimi per Studimet Doktorale NË
PSIKOLOGJI KLINIKE
Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme. ( Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per kete program doktorature mund te aplikojne studentë që janë diplomuar në programet e Psikologjisë Klinike, Psikologjisë Shkollore, Psikologjisë Ligjore, Psikologjisë së Këshillimit , Edukimit Special, Psikiatrisë dhe Neurologjisë.


• listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar ). Pranohen kandidatë me mesataren e shkollës së lartë mbi 8 te masterit te shkencave ose diplomes se nivelit te dyte te integruar (sistemi 4 ose vjecar);

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin internacional, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Në shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse;

• formati i Aplikimit ( i cili plotesohet prane zyres se regjistrimeve); 
• 3 fotografi me format pasaporte.


Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti ploteson kriteret e domosdoshme te permendura me lart, ai duhet te dorezoje edhe dokumentacionin e aplikimit për doktorature qe permban:

• Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale. Aplikanti duhet të tërheqë formatin e projektit kërkimor pranë Departamentit të Psikologjisë së Përgjithshme;


• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka. (do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);

• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;


• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.


Procedurat e pranimit
Pranimi i dokumentacionit

• Dokumentet për konkurim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve.
• Dokumentet për konkurim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës.
• Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi.

Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza. 
Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën Komisioni studjon dosjet e kandidatëve dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim. Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm. Vlerësimi përfshin:

20 pike - Projekt kerkimor i temes qe kandidati pretendon te pergatise gjate studimeve doktorale;
5 pike - nje kampion nga nje pune me shkrim e kryer me pare;
5 pike - liste botimesh shkencore;
5 pike - deshmi te kualifikimeve ose veprimtarive te tjera shkencore, brenda ose jashte vendit, nese ka;
20 pike – mesatares se ciklit të dytë të studimeve;
5 pike - vertetim nese kandidati zoteron statusin e pedagogut, te brendshem apo te jashtem ne Institucione te arsimit te larte.

Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike në fushën përkatëse. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.


Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.

Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral.

Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit.

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e rregjistrimit.

Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të rregjistrimit.

 

Zona Studentit