•  
   
  Vlerat tek të cilat besojmë:


  • Cilësia në çdo iniciativë akademik
  • Integriteti dhe korrektësia organizative
  • Kolegjialiteti dhe pjesëmarrja
  në vendimarrje
  • Vullnetarizmi dhe përgjegjshmëria
  në arritjen e standarteve arsimore
  • Pergjegjshmeri dhe liri akademike.
   
  ALBANIAN UNIVERSITY
 •  
  6000 Studentë nuk mund të gabojnë!
   
  Viti 2002 shënon vitin e hapjes së
  degës së parë për laburant dentarë,
  me vetëm 100 studentë të stomatologjisë.
  Sot numërohen mbi  6000 studentë
  aktual që janë duke ndjekur studimet,
  shifra të cilat dëshmojnë nga viti në vit
  rritjen e cilësisë dhe arritjeve në
  Albanian University.
                                Më shumë

   

   

  6000 STUDENTE
 •  
  Bursat
   
  Promovimi dhe nxitja e studentёve
  mё tё mirë ёshtё njё tjetёr politikё e
  Albanian University duke synuar
  tё jetё lider nё fushёn e arsimit privat,
  në pёrgatitjen e elitave tё ardhshme
  nё fushёn e politikёs, arsimit,
  mjekёsisё, arkitekturёs, drejtёsisë,
  financёs, psikologjisё, shkencave
  tё komunikimit.

                                Më shumë

  BURSAT
 •  
  Politikat e "Albanian University"
   
  Një vënd themelor në politikat e
  Albanian University, zë edhe
  dhënia e përparësisë së punësimit
  në strukturat e tij, të studentëve
  të ekselencës dhe atyre me prirje
  lidershipi.
                                Më shumë

   

  POLITIKAT E AU
powered by negetics
English (United Kingdom)Shqip

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS NË :“E DREJTË DHE PROCEDURË PENALE”

 

PROGRAM STUDIMI I DOKTORATËS 

“E DREJTË DHE PROCEDURË PENALE”


Programi i studimeve të doktoraturës në “E drejtë dhe procedurë penale” i ofruar nga Albanian University është një program i ciklit të tretë të studimeve, i cili zgjat tre vite akademike. Studimet e organizuara teorike, të cilat kompletojnë formimin shkencor dhe metodologjik në fushën e së drejtës dhe procedurës penale të juristit me profil penal, përfshijnë 60 kredite. Studimet e doktoraturës kanë karakter plotësisht akademik dhe ngrihen mbi veprimtarinë kërkimore - shkencore, në përputhje edhe me nevojat dhe zhvillimet e kohës në vendin tonë.
E drejta penale ka marrë në ditët e sotme një rëndësi gjithnjë e më të madhe për vendin tonë në kuadër të objektivave të vendosura për anëtarësimin në Bashkimin Europian, ashtu dhe për arenën ndërkombëtare ku terrorizmi dhe krimi i organizuar përbëjnë shqetësimin kryesor.
Përqasja progresive e legjislacionit vendas penal (material dhe procedurial) me atë evropian dhe ndërkombëtar ka bërë të nevojshme ngritjen e bazës teorike në një nivel më të lartë shkencor, nëpërmjet njohjes së sistemeve juridike në planin krahasues dhe metodave teknike më të avancuara të kërkimit të burimeve. 
Objektivi që ka shoqëruar punën për strukturimin e programit të doktoraturës është ngritja e bazës teorike në një nivel më të lartë shkencor si nëpërmjet kurseve që do të zhvillohen vitin e parë akademik, ku kontributi dhe angazhimi i tyre përqëndrohet në përvetësimin dhe analizën e komentarëve të doktrinës dhe jurisprudencës, ashtu edhe nëpërmjet rezultateve të arrira nga studentët në lidhje me sistemin penal në punimet e tezave të doktoraturës. 
Puna kërkimore shkencore do të pasqyrohet në bibliografinë e studimeve të thelluara dogmatike (teorike) si me karakter të përgjithshëm penal ashtu edhe në bibliografinë e studimeve që do të kenë lidhje me punimin e dezertacionit final të studentit doktorant.
Duke synuar rritjen akademike të studentit në drejtim të analizës të tematikave të veçanta, që janë objekt i kontrasteve në trajtimin doktrinar, do të kërkohet pozicionimi i motivuar i tij. Për më tepër nëpërmjet temave të trajtuara dhe nivelit të punës shkencore do të mund të influencohet në forcimin e lidhjes midis fenomeneve kriminale dhe drejtimeve të tjera të studimit të tyre siç janë e drejta penitenciare, kriminologjia, studimet e krahasuara, mjekësia ligjore apo psikologjia gjyqësore (drejtime të përhershme të studimeve penale).
Në përfundim çdo student do të jetë i angazhuar në studime të kësaj fushe, në spektrin vertikal. Kërkimi shkencor i shoqëruar me pjesëmarrjen në debate mbi problematika specifike, punime mbi artikuj shkencor apo aktivitete shkencore gjatë viteve të para të studimeve përgatisin doktorantin në plotësimin e kërkesave që duhet të plotësojnë punimi monografik i tij me objekt një temë specifike të profilit.


Me dijet e marra gjatë këtij program, studenti do të jetë i aftë:
• t’i përgjigjet një larmie të nevojave më aktuale akademike në vend;
• të drejtojë studime dhe kërkime të avancuara në mënyrë të pavarur;
• të profilizohet në drejtime të veçanta studimesh të krahasuara ose monografike në të drejtë penale dhe procedurë penale;
• të ofrojë përqasje ndërdisiplinore në fushën e së drejtës penale dhe të procedures penale;
• të zgjerojë horizontin e tij intelektual përmes përftimit të modeleve teorike për të studiuar dhe analizuar dhe interpretuar doktrinat e ndryshme mbi institute të së drejtës penale;
• të fitojë aftësi për të ideuar dhe hartuar me efikasitet dhe saktësi, tekste me përmbajtje juridike (material dhe/ose procedurial) në përputhje me kontekstet përkatëse;
• të përftojë aftësi interpretuese, analitike dhe kualifikimi juridik, në trajtimin e problemeve interpretuese dhe zbatuese të së drejtës;
• të zotërojë metodologjinë dhe instrumentet e nevojshëm për artikulimin e arsyetimeve juridike, për të cilat kërkohet kompetencë profesionale specifike;

Pas përfundimit të këtij programi, studentët do të kenë mundësi të ndjekin karrierën në këto disiplina:
• punonjës kërkimor në institucione apo organizma të cilat objekt të punës së tyre kërkimore kanë institute të ndryshme të së drejtës penale;
• pedagog në shkenca penale;
• hartues programesh dhe projektesh mësimore dhe studimore në shkenca penale;
• analist, studiues dhe kërkues në fushën e së drejtës dhe procedurës penale.

Programi i studimit i Doktoratures në
“E Drejte dhe Procedurë Penale”

 

Programi i studimit i Doktoratures në

“E Drejte dhe Procedurë Penale”

Nr.

Kursi

ECTS

1

Metodat e kërkimit shkencor në shkencat shoqërore

7

2

E Drejtë penale

7

3

E drejtë penale ndërkombëtare

5

4

E drejtë penale e biznesit

6

5

Kriminologji-Penologji

5

6

Procedurë penale

6

7

Politikë penale

6

8

Krimi i organizuar

6

9

Drejtësi penale për të miturit

6

10

E drejtë penitenciare

6

Total

60

 


Aplikimi për studimet doktorale në
“E DREJTË DHE PROCEDURË PENALE”


Dokumentacioni i kërkuar për aplikim

Dokumentat e kërkuara nga Institucioni për aplikim për pranim janë si më poshtë (kriteri i parë):
Kerkesa të domosdoshme: 
• Diplomë “Master i Shkencave”;

• Diplomë tjetër ekuivalente me diplomën e mësipërme, si psh: diplomë e sistemit të vjetër të pandarë në cikle studimi (Kopje e noterizuar), Diplomë e integruar e Nivelit II – DIND (Kopje e noterizuar), Diplomë e Nivelit II – DND (Kopje e noterizuar) si dhe Diplomë e përfituar jashtë vendit e vlerësuar ekuivalente me diplomat e mësipërme. ( Në rastin e një diplome të përfituar në Universitete jashtë vendit duhet të paraqitet njehsimi i saj nga Qendra Kombëtare e njohjes së diplomave dhe e informimit në MASH ose të paraqitet një kërkesë me shkrim drejtuar Institucionit për njohjen e diplomës së përfituar jashtë vendit, por vetëm nga pikëpamja e vazhdimit të studimeve);

Per kete program doktorature mund të aplikojne studentë që janë diplomuar në programet e studimit në Shkenca Juridike;

• listë notash të shkollës së lartë; (origjinale ose fotokopje e noterizuar ). Pranohen kandidatë me mesataren e ciklit të dytë të studimeve mbi 8;

• CV të detajuar;

• fotokopje e kartës së identitetit;

• dëshmi e marrjes së gjuhës angleze të certifikuar në nivelin ndërkombëtar mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;

• certifikatë e zotërimit të një gjuhe tjerër si frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Në shkencat shoqërore mund të jetë gjuha latine, greqishtja e vjetër, persishtja ose ndonjë gjuhë tjetër e nevojshme për hulumtime në fushën përkatëse;

• formati i Aplikimit ( i cili plotesohet prane zyres se regjistrimeve);
• 3 fotografi me format pasaporte.


Dosja e Kandidatit:

Pasi studenti ploteson kriteret e domosdoshme te permendura me lart, ai duhet te dorezoje edhe dokumentacionin e aplikimit për doktorature qe permban

• Projekt kërkimor i temës që kandidati pretendon të përgatisë gjatë studimeve doktorale;

• një kampion nga një punë me shkrim e kryer më parë, nëse ka. (Do të shërbejë që Komisioni të ketë mundësinë të vlerësojë aftësitë kërkimore të kandidatit);

• listë botimesh shkencore, (shoqërohen me separate origjinale ose kopje të botimeve ose vërtetime origjinale të pranimit të tyre nga botuesi);

• dëshmi të kualifikimeve ose veprimtarive të tjera shkencore, brenda ose jashtë vendit, nëse ka;

• Dy rekomandime nga dy referentë së paku me titull Prof.Asoc.Dr apo gradë shkencore Dr. në perëndim;

• deklarim personal i eksperiencës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës;

• vërtetim nëse kandidati gëzon statusin e pedagogut, të brendshëm apo të jashtëm në Institucione të arsimit të lartë.

Procedurat e pranimit


1. Pranimi i dokumentacionit

• Dokumentet për konkurrim pranohen sipas njoftimit publik për pranimin e aplikimeve.
• Dokumentet për konkurrim dorëzohen nga i interesuari në Sekretarinë e Zyrës së Doktoraturës.
• Me dorëzimin e tyre aplikanti merr një certifikatë aplikimi.

Procedura e përzgjedhjes zgjat dy javë dhe ndahet në tre faza. Në fazën e parë bëhet vlerësimi akademik i kandidatëve në të cilën Komisioni studjon dosjet dhe veçon ata kandidatë që i plotësojnë kriteret për aplikim. 
Kjo fazë përmbledh 60 pikë të vlerësimit të përgjithshëm i cili ndërtohet duke vlerësuar me 20 pikë projektin e dizertacionit dhe rëndësinë që mbart tema për nevojat studimore në vend, 20 pikë mesataren e studimeve dhe vlerësimin e rekomandimeve dhe 20 pikë nivelin e punimeve shkencore të kryera më parë, eksperiencën profesionale dhe vlerësimin e qëllimit të studimeve të doktoraturës në lidhje me karrierën profesionale të kandidatit.

Në fazën e dytë zhvillohet test - intervista e aplikantëve mbi njohuri të përgjithshme teorike në fushën përkatëse. Në këtë intervistë kandidati parashtron dhe kërkesën për një fushë të vecantë studimi. Kjo fazë përmbledh 40 pikë të vlerësimit të përgjithshëm.

Në fazën e tretë bëhet përzgjedhja e kandidatëve fitues.

Komisioni vendos me votim të hapur për kandidatët fitues të statusit të studentit doktoral.

Fitues shpallen kandidatët që kanë fituar numrin më të madh të pikëve në rend zbritës deri në plotësimin e kuotës së parashikuar të pranimit.

Në këtë fazë departamenti bën publike rezultatet dhe i komunikon fituesve afatet e regjistrimit.

Aplikanti fiton statusin e studentit me përfundimin e procedurave të regjistrimit.

 

Zona Studentit